อาจารย์ที่ปรึกษา

 

ประกาศทั่วไป
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปี 2553 
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปี 2552
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปี 2551
เปรียบเทียบระเบียบนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ. 2539 ปี พ.ศ. 2547 และปี พ.ศ. 2552
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ "การทำกิจกรรมของนักศึกษา"

 

 

ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยรายวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการสอบ (กลางภาค เทอม1 ปี 2553) 
ระบบให้คำปรึกษานักศึกษา
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (มหาวิทยาลัยฯ)
ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา (สน.1-2)
ทรานสคริปท์กิจกรรมนักศึกษา
ข้อมูลด้านการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร
ระบบข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร
ระบบตรวจสอบการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร
งานทะเบียนกลาง

 

 
Home คณาจารย์ | บุคลากร อาจารย์ที่ปรึกษา