หน้าหลักบุคลากร
 
ระบบทั่วไป ระบบสำหรับอาจารย์
ระบบอินทราเน็ต ระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการของอาจารย์
ระบบประชุม ระบบประเมินการสอน
ระบบ mail ของมหาวิทยาลัย ระบบประเมินการสอนเฉพาะรายวิชาสอนเสริม
ระบบ mail ของคณะฯ ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนตามโครงสร้างหลักสูตร
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เก่า ระบบสารสนเทศนักศึกษา
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่ Virtual Classroom
ระบบยานพาหนะ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์
โปรแกรมการเบิกวัสดุในคลังพัสดุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาเต็มเวลา
ระบบบริหารห้องประชุมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ฯ ระบบรายงานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
ระบบบริหารห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ตลอดเทอม) ระบบการประเมินวิจัยออนไลน์ สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ icon new
ศูนย์รับข่าวสารประชาสัมพันธ์    
ระบบรายงานการปฎิบัติงานของยาม    
ระบบลงเวลา (เฉพาะบุคลากรที่ไม่สามารถลงลายนิ้วมือได้)    
ระบบส่งข่าวสารและไฟล์    
ระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    
ระบบแจ้งซ่อมสาธารณูปการ    
ระบบการลา ( เริ่มใช้งาน 1 เมษายน 2555 ) icon new    

 

 
Home คณาจารย์ | บุคลากร ระบบสารสนเทศออนไลน์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)