ติดต่อหน่วยงานภายนอกคณะฯ
 
เรื่องที่สอบถาม หน่วยงาน
 งานกิจกรรมนักศึกษา
 งานแนะแนวและจัดหางาน
 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
 สำนักงานหอพัก อาคาร 1 โทร. 0-7444-6732
 สำนักงานหอพัก อาคาร 2 โทร. 0-7428-2084
กองกิจการนักศึกษา
โทร. 0-7428-2927
   
 การลงทะเบียนผ่านทางคอมพิวเตอร์
 อัตราค่าลงทะเบียน
 ทบทวนเกรด
 ขอใบแสดงผลการเรียน
งานทะเบียนกลาง
โทร.0-7428-2265
   
 
 
Home ผู้ปกครอง ติดต่อหน่วยงานภายนอกคณะฯ