กิจกรรม วิศวฯ ม.อ.วิชาการ 2559
psu-openhouse-2559 

    ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กำหนดจัดงาน วิศวฯ ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2559 โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2559 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ในแต่ละปีจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้งนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป มากกว่า 10,000 คน ภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาและการจัดประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาคณะฯ  ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้นอกเหนือการเรียนในห้องเรียน อีกทั้งภายในงานมีกิจกรรมและการประกวดแข่งขันต่างๆ มากมาย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการประกวดผลงานด้านนวัตกรรมให้เยาวชนได้แสดงความรู้ความสามารถเพื่อแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ ดังนี้

 

รายละเอียดการแข่งขัน

โครงการแข่งขันตอบปัญหา มอ วิชาการ 2559

Power Jet Car2016

การแข่งขันเรียงแก้ว 

รถบรรทุกไข่ด้วยกระดาษ

การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์

การแข่งขันหุนยนต์เดินตามเส้น (PSU Line Following Robot Contest)  ใบสมัคร  กำหนดการแข่งขัน