ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานในงานมหกรรมสานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
20160616 112451

     นายสุภัท กุขุน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา 36 องค์กร โดยในคราวนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ฝึกทักษะและมีการปฏิบัติงานเพื่อการเป็นวิศวกรที่มีความพร้อมในอนาคตทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยพิธีดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงาน “มหกรรมสานพลังประชารัฐ  สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 2559  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา

     การร่วมลงนามในครั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์มีวัตถุประสงค์ประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ความร่วมมือในการพัฒนากำลังแรงงานของชาติตามความต้องการของตลาดแรงงาน และกระตุ้นให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการเป็นแรงงานฝีมือ และสนใจที่จะเข้ารับการพัฒนาทักษะฝีมือของตนในสาขาอาชีพที่ตลาดแรงงานมีความต้องการ อันเป็นการสร้างอนาคตที่มั่นคง อย่างยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ทั้งนี้การดำเนินการให้เป้นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว
     โดยร่วมมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือให้เกิดการพัฒนาศักยภาพแรงงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงาน และยังกล่าวถึงสงขลาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ รวมถึงยังเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่กำลังจะมีขึ้นในอนาคต ดังนั้นจึงสำคัญยิ่งในการพัฒนาและผลักดันให้เยาวชนได้พัฒนาตนเองเพื่อแข่งขันได้ในภูมิภาคอาเซียน

20160616 112451

20160616 111950

20160616 112737

 
Home ข่าว และ กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานในงานมหกรรมสานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้