เปิดใช้อย่างเป็นทางการกับงานวิจัยทางม้าลาย 3 มิติ
DSCN1679      กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะดำเนินการศึกษาวิจัยทางข้ามม้าลาย 3 มิติ ที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ถนน (Road Users) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรเมศวร์ เหลือเทพ เป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบโครงการ ร่วมกับ นายวีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ โดยเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารได้เข้าร่วมพิธีเปิดใช้อย่างเป็นทางการ ร่วมกับผู้บริหารจากกรมทางหลวงชนบท

 

งานวิจัยทางม้าลาย 3 มิติ ได้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยปัจจุบันปัญหาบนท้องถนนถึงแม้จะมีทางม้าลายแล้วก็ยังเกิดอุบัติเหตุเป็นบ่อยครั้ง  ทำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก กอปรกับการเพิ่มมาตรการที่จะลดปัญหาอุบัติเหตุผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการทำงานวิจัยทางม้าลาย 3 มิติขึ้น โดยโครงการดังกล่าวเกิดจากแนวความคิดของกรมทางหลวงชนบท พิจารณาแล้วเห็นว่าทางมหาวิทยาลัยฯ มีบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง จึงได้ทำศึกษาวิจัย เรื่องทางข้ามม้าลาย 3 มิติ ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย มีระยะเวลาการวิจัยเป็นเวลา 4 เดือน โดยมีแผนการดำเนินงาน ดังนี้

   ในเดือนที่ 1 กลุ่มอาจารย์จะรวบรวมผลงานวิจัย Literature Review ศึกษาผลงานวิจัยจากทั่วโลก

   ในเดือนที่ 2 ออกแบบ / วิเคราะห์รูปแบบที่เหมาะสม พร้อมสำรวจข้อมูลทางวิศวกรรมจราจรและการขนส่ง 

   ในเดือนที่ 3 ติดตั้งระบบ พร้อมสำรวจข้อมูลทางวิศวกรรมจราจรและการขนส่ง

   ในเดือนที่ 4 ประเมินผล Before and After ทั้งผลดีและผลเสีย

      แบบสำรวจเพื่อสอบถามข้อคิดเห็นจากการออกแบบทางม้าลาย 3 มิติ เพื่อรับฟังและนำแนวทางไปศึกษาและแก้ปัญหาของงานวิจัยต่อไป โปรดแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/1eVpxiCAP4y58ITOfdCsnFZ4rt9sAmuB0EQrEtISgGCc/viewform

 

DSCN1677

DSCN1679

DSCN1678

DSCN1676

 

DSCN1701

 
Home ข่าว และ กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดใช้อย่างเป็นทางการกับงานวิจัยทางม้าลาย 3 มิติ