กรมทางหลวงชนบทร่วมทำทางข้ามม้าลายให้กับคณะฯ
DSCN1640

           กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะดำเนินการศึกษาวิจัยทางข้ามม้าลาย 3 มิติ ที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ถนน (Road Users) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรเมศวร์ เหลือเทพ เป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบโครงการ ร่วมกับ นายวีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ โดยเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ ห้องสำนักคณบดี ทางผู้ดำเนินโครงการ ได้เข้าร่วมหารือกับ รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมหารือและรับฟังการนำเสนอโครงการ ซึ่งปัจจุบันทางข้ามม้าลายช่วยแก้ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก กอปรกับการเพิ่มมาตรการที่จะลดปัญหาอุบัติเหตุ

         

  โครงการดังกล่าวเกิดจากแนวความคิดของกรมทางหลวงชนบท พิจารณาแล้วเห็นว่าทางมหาวิทยาลัยฯ มีบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง จึงได้ทำศึกษาวิจัย เรื่องทางข้ามม้าลาย 3 มิติ ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย มีระยะเวลาการวิจัยเป็นเวลา 4 เดือน โดยมีแผนการดำเนินงาน ดังนี้

   ในเดือนที่ 1 กลุ่มอาจารย์จะรวบรวมผลงานวิจัย Literature Review ศึกษาผลงานวิจัยจากทั่วโลก

   ในเดือนที่ 2 ออกแบบ / วิเคราะห์รูปแบบที่เหมาะสม พร้อมสำรวจข้อมูลทางวิศวกรรมจราจรและการขนส่ง 

   ในเดือนที่ 3 ติดตั้งระบบ พร้อมสำรวจข้อมูลทางวิศวกรรมจราจรและการขนส่ง

   ในเดือนที่ 4 ประเมินผล Before and After ทั้งผลดีและผลเสีย

DSCN1641

 

 

 
Home ข่าว และ กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรมทางหลวงชนบทร่วมทำทางข้ามม้าลายให้กับคณะฯ