ร่วมทำ MOU กับอุตสาหกรรม 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการ
13332905 10207297727950184 8091294078139088882 n     คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ร่วมลงนามกับกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อเพิ่มศักยาภาพการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมของ 14 จังหวัดภาคใต้ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมบุรีศรีภู จังหวัดสงขลา โดยมี นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นเกียรติในพิธี และลงนามโดย รศ.ดร. อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นายสมพล รัตนาภิบาล ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายธีระพล แก้วพิมล อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และรองศาสตราจารย์ คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและกิจการพิเศษ

 

   แนวทางความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลนี และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม
   

13332905 10207297727950184 8091294078139088882 n

13327521 10207297732670302 6108000000021279260 n

13330933 10207297729470222 2042918671591873170 n

13335705 10207297731750279 4352631322272847401 n

13335718 10207297729630226 6627331606548383559 n

13339711 10207297731230266 2209304175889733162 n

13346759 10207297731030261 6587437887837224070 n

13346868 10207297728830206 3952969113109137805 n

13322071 10207297731550274 7864242228313100957 n

 

 

 

 
Home ข่าว และ กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมทำ MOU กับอุตสาหกรรม 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการ