กรมทางหลวงชนบทร่วมทำทางข้ามม้าลายให้กับคณะฯ
DSCN1640

           กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะดำเนินการศึกษาวิจัยทางข้ามม้าลาย 3 มิติ ที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ถนน (Road Users) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรเมศวร์ เหลือเทพ เป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบโครงการ ร่วมกับ นายวีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ โดยเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ ห้องสำนักคณบดี ทางผู้ดำเนินโครงการ ได้เข้าร่วมหารือกับ รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมหารือและรับฟังการนำเสนอโครงการ ซึ่งปัจจุบันทางข้ามม้าลายช่วยแก้ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก กอปรกับการเพิ่มมาตรการที่จะลดปัญหาอุบัติเหตุ

         

 
กิจกรรมจิบกาแฟนักวิจัยวิศวฯ : การนำเสนอปัญหาและความต้องการของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
DSCN1645       เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 - 16.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนดจัดกิจกรรมจิบกาแฟนักวิจัยวิศวฯ : การนำเสนอปัญหาและความต้องการของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม หัวข้อเรื่อง "การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีเป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม 3
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมประชุมหารือกับ กฟผ.
DSCN1639           เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมประชุมหารือกับ กฟผ. เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน และเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าของทั้งสองหน่วยงาน 
 
ร่วมทำ MOU กับอุตสาหกรรม 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการ
13332905 10207297727950184 8091294078139088882 n     คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ร่วมลงนามกับกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อเพิ่มศักยาภาพการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมของ 14 จังหวัดภาคใต้ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมบุรีศรีภู จังหวัดสงขลา โดยมี นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นเกียรติในพิธี และลงนามโดย รศ.ดร. อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นายสมพล รัตนาภิบาล ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายธีระพล แก้วพิมล อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และรองศาสตราจารย์ คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและกิจการพิเศษ
 
วสท. จัดบรรยายพิเศษ การวิบัติของอาคาร การวิเคราะหหาสาเหตุ และการแกไขซอมแซม
1      สถาบันวิศวพัฒน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จัดสัมมนาเรื่อง “การวิบัติของอาคาร การวิเคราะหหาสาเหตุ และการแกไขซอมแซม” ประจําป 2559 รุนที่ 4 ในวันเสารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ หองคิริน ชั้น 10 โรงแรม ลี การเดนส พลาซา อ.หาดใหญ จ.สงขลา จัดโดย  สนับสนุนโดย บริษัท ซิกา (ประเทศไทย) จํากัด 

  

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 137
Home