หลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 12 สาขา
1.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าการประกันคุณภาพหลักสูตร
2.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลการประกันคุณภาพหลักสูตร
3.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาการประกันคุณภาพหลักสูตร
4.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการการประกันคุณภาพหลักสูตร
5.สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีการประกันคุณภาพหลักสูตร
6.สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่การประกันคุณภาพหลักสูตร
7.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์การประกันคุณภาพหลักสูตร
8.สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมการประกันคุณภาพหลักสูตร
9.สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตการประกันคุณภาพหลักสูตร
10.สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุการประกันคุณภาพหลักสูตร
11.สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์การประกันคุณภาพหลักสูตร
12.สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์การประกันคุณภาพหลักสูตร
 
 
Home ผู้สนใจศึกษาต่อ การประกันคุณภาพหลักสูตร