ระดับบัณฑิตศึกษา
สมัครออนไลน์ http://www.grad.psu.ac.th/admission/
สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์
ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วน พร้อมซองเปล่าติดแสตมป์และจ่าหน้าซองถึงตนเอง และชำระค่าสมัครโดยใช้ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ จำนวน 500 บาท โดยสั่งจ่าย ณ ไปรษณีย์คอหงส์ ดาวน์โหลดใบสมัคร ฟรี
การรับนักศึกษาเกียรตินิยม
 
 
Home ผู้สนใจศึกษาต่อ การสมัครเข้าศึกษา