หลักสูตรปริญญาโท จำนวน 11 สาขา
1. วิศวกรรมเคมี โครงสร้างหลักสูตร / คำอธิบายรายวิชา / แผนการศึกษา
2. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้างหลักสูตร / คำอธิบายรายวิชา
3. วิศวกรรมเครื่องกล โครงสร้างหลักสูตร / คำอธิบายรายวิชา
4. วิศวกรรมไฟฟ้า โครงสร้างหลักสูตร / คำอธิบายรายวิชา / แผนการศึกษา
5. วิศวกรรมโยธา (การขนส่งโครงสร้าง,ธรณีเทคนิค) โครงสร้างหลักสูตร / คำอธิบายรายวิชา
6. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โครงสร้างหลักสูตร / คำอธิบายรายวิชา
7. วิศวกรรมเหมืองแร่ โครงสร้างหลักสูตร (พ.ศ.2551) 
โครงสร้างหลักสูตร (พ.ศ.2555)
8. วิศวกรรมวัสดุ โครงสร้างหลักสูตร (พ.ศ.2551)
9. การจัดการอุตสาหกรรม โครงสร้างหลักสูตร
10. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ โครงสร้างหลักสูตร
11. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างหลักสูตร
 

 

 
หลักสูตรปริญญาโท-เอก จำนวน 1 สาขา
1. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ โครงสร้างหลักสูตร (พ.ศ.2555)