หลักสูตรปริญญาเอก จำนวน 5 สาขา
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โครงสร้างหลักสูตร / คำอธิบายรายวิชา
2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โครงสร้างหลักสูตร / คำอธิบายรายวิชา
3. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้างหลักสูตร / คำอธิบายรายวิชา
4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โครงสร้างหลักสูตร / คำอธิบายรายวิชา / แผนการศึกษา
5. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ โครงสร้างหลักสูตร (พ.ศ.2551)
6. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โครงสร้างหลักสูตร / คำอธิบายรายวิชา
7. วิศวกรรมโยธา โครงสร้างหลักสูตร / คำอธิบายรายวิชา
8. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ โครงสร้างหลักสูตร / คำอธิบายรายวิชา
 

 

 
หลักสูตรปริญญาโท-เอก จำนวน 1 สาขา
1. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ โครงสร้างหลักสูตร (พ.ศ.2555)