หลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 12 สาขา หลักสูตรปรับปรุง 2553 
1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา
2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา
4. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา
6. สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา
7. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา
8. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา
9. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา
10. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา
11. สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา
12. สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา
 

 

 
หลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 12 สาขา หลักสูตร 2549
1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา
4. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา
6. สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา
7. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา
8. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา
9. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา
10. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา
11. สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา
12. สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา