ติดต่อเรา
ที่อยู่:
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ ตู้ ปณ.2
ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90112
ประเทศไทย

โทรศัพท์: โทรศัพท์ 0-7428-7053
แฟกซ์: แฟ็กซ์ 0-7428-7111

ข้อมูล: .: เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานภายใน :.
หน่วยองค์การสัมพันธ์ โทรศัพท์/โทรสาร 074-287111
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 074-287081
ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โทร. 074-287089
ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 074-287094

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา โทร. 074-287083
หน่วยทะเบียน โทร. 074-287084
หน่วยบัณฑิตศึกษา โทร. 074-287082
หน่วยวิเทศสัมพันธ์ โทร. 074-287108

กลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ โทร. 074-287409
กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ โทร. 074-287021
กลุ่มงานการเงิน และพัสดุ โทร. 074-287073 074-287067
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. 074-287017

ท่านผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถฝากข้อความได้ที่นี่
ทางคณะฯ จะตอบคำถามของท่านให้เร็วที่สุด

 


Home ติดต่อเรา