การขอตำแหน่งชำนาญการ RSS

Containers Folders/Files

บรรยายพิเศษหลักเกณฑ์และวิธีการเขียนแบบฟอร์ม

(0/2)
  • เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ โดย คุณเริงศักดิ์ ธรานุเวชน์ และคุณนวพร หอมจันทร์

เอกสารเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

(0/5)
  • เรื่อง เทคนิคการทำผลงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2551 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการฝึกอบรมเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

(0/7)
  • คู่มือการปฏิบัติงานและบทความทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Files

Order By : ID | File Title | Downloads | Submit Date | Submitter | Author | Rating

เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
  • เรื่อง เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน news news news
    โดย เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์
    สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(2112 Downloads)

Home