กลุ่มบริหารงานทั่วไป RSS

Containers Folders/Files

1. การจัดการทรัพยากรบุคคล

(19/203)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับบุคลากร 
  • เรื่อง ความก้าวหน้า ระบบแท่ง (ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี) อ่านรายละเอียด

2. หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา

(6/10)

3. ระเบียบวิธีปฏิบัติ

(0/4)

4. คู่มือการปฏิบัติงาน

(0/16)

4. ระเบียบประกาศ

(0/3)

5. แบบฟอร์ม

(0/14)

6. มุมหนังสือ

(0/1)

กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

(1/3)
Home