หน่วยบัณฑิตศึกษา
  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม สุวรรณวร
ประธานกรรมการ

 
ChakritTongurai.jpg
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ทองอุไร
กรรมการ

prapas
รองศาสตราจารย์ ดร.เกริกชัย ทองหนู
กรรมการ

 
pornchai
รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ 
กรรมการ


รองศาสตราจารย์ ดร.สินชัย กมลภิวงศ์
กรรมการ

 
suteera
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
กรรมการ

slek
รองศาสตราจารย์ ดร.เล็ก สีคง  
กรรมการ

 
sukritira
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไล
กรรมการ

 
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์
กรรมการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล
กรรมการ

papas
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาศ เมืองจันทร์บุรี
กรรมการ

 
kangduan_s
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กลางเดือน โพชนา
กรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศวร์ เหลือเทพ
กรรมการ

   
jarongpan
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรงคพันธ มุสิกะวงศ
กรรมการ 

anan_c
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนันท ชกสุริวงศ
กรรมการ

 
thanun
ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.ธนันท ชุบอุปการ
กรรมการ 


ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ ทวีกุล
กรรมการ

 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาพรรณ ไชยประพัทธ์
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาพรรณ ไชยประพัทธ์
กรรมการ
 
aj.maktar
ดร. มักตาร์ แวหะยี  
กรรมการ

   
พัชชลี ทองเจริญ
นางพัชชลี ทองเจริญ 
กรรมการ
 


   
นางชลลฎา  ศิริสาธิตกิจ
นางชลลฎา ศิริสาธิตกิจ
เลขานุการการประชุม
 
นางสาวจิราพร  พงศ์สุขนิรันดร์
นางสาวจิราพร พงศ์สุขนิรันดร์
เลขานุการการประชุม 

   
 
Home คณะกรรมการต่างๆ คณะกรรมการบัณฑิต